SAL

SAL står for systemisk analytisk læringsmiljø.  I Lærkereden har vi uddannet 2 SAL tovholder der hver mandag afholder møder med pædagogerne i tidsrummet kl. 9.00-10.30.

Guide til SAL-model:

 

Konkretisering af udfordring:

Udgangspunktet for drøftelsen er meget konkrete beskrivelser af observeret adfærd.

Ingen tolkende udsagn eller andet, hvor man tillægger barnet motiver eller intentioner.

Beskrivelser af hvad barnet gør og ikke hvad barnet er.

For hvem og hvordan er den uhensigtsmæssige adfærd et problem?

Hvor længe har den stået på?

Hvilke eksempler på observeret adfærd, mener personalet, det er særlig vigtigt, at sætte fokus på?

Ønsket forandring:

Hvad ville man ønske barnet kunne som erstatning for den problematiske adfærd?

Hvad er realistisk inden for rammen?

Hvad er tids perspektivet?

Hvad vil være et succeskriterium?

Indhentning af information:

Hvilke tiltag er tidligere foretaget?

Hvilke undersøgelser af barnet er der lavet?

Har psykologen eller andre fagpersoner været inddraget?

Findes der observationer af særlige situationer?

Samtaler med forældre?

Analyse og refleksion:

Individperspektiv:

Er der aktiviteter som barnet har særlig gode forudsætninger for?

Er der nogle aktiviteter barnet har særlig svært ved? Sprogligt, motorisk eller lignende?

Er der væsentlige familieforhold, der betyder noget for den observerede adfærd?

Er der særlige egenskaber f. eks en diagnose hos barnet, som kan betyde noget for den observerede adfærd?

Aktørperspektiv:

På hvilken måde kan den observerede adfærd give mening fra barnets perspektiv?

Hvad kan man forestille sig barnet forsøger at fortælle eller opnå?

Hvad mon barnet ville ønske sig at kunne i stedet for den observerede adfærd?

Kontekstperspektiv:

Relation til børn:

Forekommer den observerede adfærd særlig ofte eller sjældent:

·         sammen med specifikke børn?

·         ved leg/ samarbejde med specifikke børn?

·         med specifikke børn på specifikke steder?

Pædagogiske aktiviteter:

Forekommer den observerede adfærd særligt ofte eller sjældent:

·         i specifikke aktiviteter?

·         i høj grad af voksen styring?

·         i lav grad af voksen styring

·         i aktiviteter der indebærer bevægelse og fysisk aktivitet:

Relation til voksne:

Forekommer den observerede adfærd ofte eller sjældent:

·         Sammen med specifikke personaler?

·         Sammen med specifikke personaler i specifikke situationer?

·         Sammen med specifikke personaler på specifikke tidspunkter?

Stuens sociale fællesskab:

Hvordan er børnenes forhold til hinanden?

Er det en gruppe af børn med få eller mange andre udfordringer?

Hvordan er den generelle stemning mellem børnene?

Hvilke holdninger eller adfærd giver status i gruppen?

Samarbejde på stuen?

I hvilken grad er vi som team enige om vores tilgang til barnet? Kan dette betyde noget for barnet og den observerede adfærd?

Hvordan samarbejder vi som team om barnet?

I hvilken grad håndhæver vi som team reglerne konsekvent og ensartet for barnet?

I hvilken grad har vi som team fælles mål for barnet/ børnene?

Forældresamarbejde:

Er der en eller flere personaler der har et særligt godt/ særlig svært samarbejde/ dialog med forældrene?

Hvordan oplever vi samarbejdet og dialogen med forældrene?

Hvordan er den løbende kontakt?

Hvordan har vi prøvet at få den nødvendige information om barnet fra forældrene?

Har vi husket at inddrage denne dialog i hverdagen?

Opretholdende faktorer:

Hvilke observerbare forhold er på baggrund af ovenstående analyse med til at fastholde barnet i den problematiske adfærd?

Personalesamarbejdet:

Planlægning: Hvordan oplever du samarbejdet og dialogen med kollegaer i planlægningsfasen?

 Nævn en situation hvor samarbejdet og dialog har fungeret godt?

Beskriv en situation hvor du følte dig støttet af dine kollegaer?

Gennemførelsen pædagogisk praksis herunder dokumentationen

Nævn en situation hvor samarbejdet og dialog har fungeret godt?

Beskriv en situation hvor du følte dig støttet af dine kollegaer?

Kan du beskrive situationer hvor du ikke bad om hjælp som du kunne have haft glæde af til at løse opgaven?

Evalueringen

 

Hvordan har vi prøvet at få den nødvendige information om barnet fra forældrene?

Hvad skal der til for at vi bedre kan bruge hinandens ekspertise og Hvordan kan vi i situationer blive bedre til at bede om hjælp når vi oplevet er Har vi husket at inddrage Hvad sker der når vi ikke beder om hjælp? Hvad sker der med os selv og andre?

Hvordan Er der en eller flere personaler der har et særligt godt/ særlig svært samarbejde/ dialog med forældrene?

Kan vi arbejde med timeout? Når vi er i en situation der er tilspidset?

Hvordan legalisere vi, at vi har brug for trække os og lade en kollega tage over?  eks. ikke at kunne overskue situationen med en børnegruppe? 

 

Opretholdende faktorer:

Hvilke observerbare forhold er på baggrund af ovenstående analyse med til at fastholde barnet i den problematiske adfærd?

 

 

Strategier og interventioner:

Brainstorm på ideer til nye tiltag

·         Alle ideer er velkomne

·         Al kritik er forbudt

·         Ideerne skal ikke diskuteres

Udarbejd en liste over ideer og prioriter hvilke tiltag, der skal iværksættes.

Det er afgørende, at de prioriterede tiltag er realistiske og overkommelige for personalet.

Personalet udarbejder en handleplan for de prioriterede tiltag med henblik på en klar fælles aftale om:

Hvilke tiltag vil vi gennemføre?

·         Hvem er ansvarlig for at de enkelte tiltag gennemføres?

·         Hvad forventer vi der kommer ud af de enkelte tiltag?

·         Hvornår iværksætter vi tiltagene?

·         Hvornår følger vi op på tiltagene?

Evaluering i læringsperspektiv:

Personalet følger op og vurderer om de valgte tiltag er gennemført.

Personalet tager udgangspunkt i handleplanen og vurderer om de kan se, høre og/ eller fornemme, at der er sket en forandring i forhold til den uhensigtsmæssige adfærd, de tidligere har beskrevet.

Hvad har fungeret godt i forhold til de gennemførte tiltag?

Hvad kan gøres bedre eller skal måske ændres for at føre til ændret adfærd?

Justeringer

Eventuelle nye tiltag formuleres på baggrund af evalueringen